لینک خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت آموزشي

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن (BSC) بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده:

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم بر اساس برنامه راهبردی آن ارزیابی شود.

به این منظور پس از مطالعه برنامه راهبردی، 12 هدف استراتژیک شرکت که در حکم CSF ها (شاخص های کلیدی موفقیت) می باشند تعیین و 24 هدف که منجر به تحقق این شاخص های می شوند شناسایی شدند. سپس این اهداف در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن مورد بررسي در اين پژوهش (رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی، مشتریان و خلق ارزش پایدار) تقسیم بندی شدند و نقشه استراتژیک شرکت تدوین شد. به منظور ارزیابی این 24 هدف با استفاده از استراتژی های خرد و شاخص های کمی مندرج در برنامه استراتژیک و ادبیات نظری موجود، مجموعا 117 KPI (شاخص کلیدی عملکرد) شامل 74 سنجه (گویه پرسشنامه) و 43 شاخص کمی تدوین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به صورت کلی نسبتا مطلوب و متوازن است.


کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، برنامه راهبردی، شرکت شهرک های صنعتی استان قم

اهمیت و ضرورت پژوهش

این پژوهش بنا به چند دلیل حائز اهمیت است.


اولین دلیلی که لزوم انجام این پژوهش را مشخص می کند درک بهتر مدیریت ارشد از موازنه امور داخلی است. با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن مدیریت سازمان نه تنها بر یک بخش از سازمان متمرکز نمی شود بلکه ارتباط بین بخش های مختلف و همچنین متوازن یا نا متوازن بودن این رابطه را نیز درک خواهد کرد.


دلیل دوم انجام این پژوهش کمک به درک بهتر روابط دوسیه جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری است. به کمک این پژوهش شرکت شهرک های صنعتی استان قم می تواند رابطه بین جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند-های داخلی و رشد و یادگیری در درون سازمان خود را به درستی درک کند و از تاثیر این جنبه ها بر یکدیگر آگاهی یابد.


سومین دلیلی که ضرورت انجام این پژوهش را به خوبی مشخص می کند انجام این پژوهش بهبود اثر بخشی مدیریت از طریق یک تصویر کلی و قابل اجرا از استراتژی است.ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی متوازن از آنجا که معیارهای ارزیابی را از اهداف استراتژیک سازمان استخراج می کند و آنها را به اهداف جزئی و عملیاتی تبدیل می کند، استراتژی را از حالت کلی، مبهم و غیر عملیاتی خارج می کند و تصویری قابل اجرا از آن به دست می دهد.


دلیل چهارم انجام این پژوهش کمک به تمرکز کل سازمان در انجام اموری است که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شود. کارت امتیازی متوازن به جای تمر کز بر بخش خاصی از سازمان (عملیات، خلق ارزش پایدار و یا منابع انسانی) بر تمام ابعاد سازمان که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شوند تمرکز می کند و تمام آنها را نیز در ارتباط با یکدیگر درک می کند.


دلیل پنجمی که در رابطه با لزوم انجام این پژوهش می توان به آن اشاره کرد، شکل دهی به آینده با بهره گیری از اطلاعات گذشته است. ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی همچون روش های ارزیابی سنتی گذشته نگر نیست. به عبارت دیگر تنها به بررسی گذشته و ارائه گزارشی از آن نمی پردازد بلکه با استفاده از اطلاعاتی که از وضعیت موجود شرکت جمع آوری می کند، مسیر آینده این سازمان را در جهت اهداف استراتژیک ترسیم می کند.


دلیل ششم که برای ضرورت انجام پژوهش می توان به آن اشاره کرد مشارکت و نظارت استفاده کنندگان در ارزیابی عملکرد است. یکی از مهمترین مزیت های کارت های امتیازی متوازن این است که در ارزیابی عملکرد، مراجعان و استفاده کنندگان خدمات یا تولیدات سازمان را دخیل می کند. به این ترتیب شرکت شهرک های صنعتی استان قم می تواند مراجعان خود را در فرآیند ارزیابی عملکرد وارد کند و تصویر دقیق تری از عملکرد خود به دست آورد.


دلیل هفتمی که انجام این پژوهش را الزامی می کند درک بهتر کارکنان از فعالیت هایی است که برای سازمان حائز اهمیت هستند. ضرب المثل معروفی می گوید: مراقب آرزوهایتان باشید چرا که ممکن است برآورده شوند. ارزیابی عملکرد نیز همینطور است. سازمان با معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد انتخاب می کند به کارکنان می فهماند که چه عواملی برای آن مهم هستند و برای آنها ارزش قائل است. به این ترتیب رفتار کارکنان را در جهت مطلوب هدایت می کند.

بنا بر نکات بیان شده این پژوهش در صدد است نشان دهد تا چه میزان عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم مبنی بر اهداف استراتژیک سازمان در ابعاد چهار گانه (رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی،مشتریان و مالی)کارت امتیازی متوازن، مطلوب و متوازن است.


فهرست مطالب


فصل دوم 11

الف: مقدمه 13

ب: مبانی نظری پژوهش 13

2-1: مبنی مفهوم شناسی ارزیابی عملکرد 13

2-1-1: تعریف ارزیابی عملکرد: 13

2-1-2: فواید ارزیابی عملکرد: 14

2-1-3: معایب و مشکلات سیستم های ارزیابی عملکرد 15

2-1-4: بررسی مختصر ارزیابی عملکرد سنتی و نوین و احصاء تفاوت ها 16

2-1-5: تعدادی دیگر از الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان ها 18

2-1-5-1: جایزه دمینگ 18

2-1-5-2: جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج 18

2-1-5-3: جایزه کیفیت اروپایی 19

2-2: مبانی مفوم شناسی کارت امتیازی متوازن 19

2-2-1: تعریف کارت امتیازی متوازن 19

2-2-2: بستر شکل گیری کارت امتیازی متوازن 20

2-2-3: روند شکل گیری و تکامل کارت امتیازی متوازن 22

2-2-4: ابعاد کارت امتیازی متوازن 24

2-2-4-1: بعد مالی 24

2-2-4-2: بعد مشتریان 26

2-2-4-3: بعد فرآیند های داخلی: 30

2-2-4-4: بعد رشد و یادگیری 32

2-2-5: رابطه میان چهار منظر کارت امتیازی متوازن 33

2-2-6: توازن در ارزیابی متوازن 34

2-2-7: ویژگی های کارت امتیازی متوازن 35

2-2-8: کارکرد های کارت امتیازی متوازن 37

2-2-9:ارتباط کارت امتیازی متوزان با سایر سیستم ها و روش های ارزیابی عملکرد 39

2-2-10: وجه تمایز ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی 40

2-2-11: راهبرد و کارت امتیازی متوازن 43

2-2-12: موانع موجود در جهت استقرار کارت امتیازی متوازن 45

2-2-13: نقاط قوت ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن 46

2-2-14: مراحل ساخت کارت امتیازی متوازن 47

ج: پیشینه تجربی پژوهش 49

2-3-1: تحقیقات داخلی 49

2-3-2: تحقیقات خارجی 51

د: چارچوب نظری تحقیق 52

2-4-1: پیاده سازی کارت امتیازی متوازن 53

2-4-2: معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان قم و نقشه استراتژی آن 54


فهرست منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی:موانع اعمال چارچوب الکترونیکی,موافقت نامه داوری الکترونیکی ,قراردادهای داوری الکترونیکی,شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی,بیان راه کارهای حقوقی برای موانع اعمال چارچوب الکترونیکی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی:کنوانسیون,حق شرط,عهدنامه وین 1969,مجازات جنایت نسل‌کشی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی,خرید و دانلود مقالات حقوقی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق,fileina,مقالات ترجمه شده,فروشگاه ساز فایلینا

توصیف جرم:دانلود مقاله جرم,مجرمین,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقاله توصیف جرم,دانلود مقالات حقوق,دانلود مقالات حقوقی

پاورپوینت بازاریابی بنادر:دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی بنادر,پاورپوینت بازاریابی بنادر,بازاریابی بنادر,تحقیق بازاریابی بنادر,تجزيه وتحليل وظايف و كاركردهاي مربوط به بازاريابي,تعريف استراتژي بازاريابي,قيمت گذاري در بندر,هدايت ارزيابي ها و پيگيري فعاليت هاي بازاريابي,جمع آوري اطلاعات بمنظور تشخيص موقعيت بندر در محيط تجاري و صنعتي,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود:مبانی نظری کیفیت سود,دانلود مبانی نظری کیفیت سود,پیشینه تحقیق کیفیت سود,ادبیات نظری کیفیت سود,فصل دوم پایان نامه کیفیت سود,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود,ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود

موتورهای کششی جریان مستقیم:درایوهای ترکشن,موتورهای تراکشن جریان مستقیم,سیستم های حمل و نقل الكتریكی DC,موتورهای کششی جریان مستقیم,موتورهای تراکشن,موتورهای کششی,دانلود مقالات الکترونیک,دانلود مقالات مهندسی الکترونیک

مقاله ای در مورد تقویم:زمان,تقویم,انواع تقویم,چگونگی پیداش تقویم,دانلود مقاله ای در مورد تقویم,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,خرید پایان نامه تاریخ,فروش فایل,خرید مقاله و تحقیق رشته تاریخ,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

مقاله بهائیت:بهائیت,دین اسلام,خرید پایان نامه معارف و الهیات,بهائیت و سیاست عدم مداخله در سیاست,دانلود مقاله بهائیت,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پایان نامه معارف و الهیات,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران:پرسشنامه الگوی مدیریت,پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران,دانلود پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران

گزارش کارآموزی رشته مدیریت و روانشناسی با عنوان بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو:استرس کارکنان,رضایت شغلی کارکنان,استرس کارکنان شرکت پارس خودرو,رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو,بررسی استرس و رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس خودرو,دانلود گزارش کارآموزی روانشناسی,دانلود گزارش کارآموزی رشته روانشناسی